No787俊俏美娇娘柠檬Mini50P柠檬秀人网

No787俊俏美娇娘柠檬Mini50P柠檬秀人网

 不论何脏之血,但损伤妄行,皆得渗入膀胱,与尿同出。誠有功於天,積行累歲,未曾有解。

比若人之有兩目洞照,不欲見汙辱也。天君信有心進善之人,教無有二諾,無所狐疑,是自天君意也。

心意好文,當知所言。不從道理,欲得生活,何從得久。

不者不須復存,口口如言。人譬炉也,食譬炭也,心譬火也,思譬焰也、积譬灰也。

若气短似喘,声哑不出,骨蒸盗汗,咽干喉痛,动气上冲者,此病在肾也。必以温热为补,寒凉为泻者,谬也。

又人含陰陽氣之施,必生於土泉,故皆象其土而生也。行,辭小復息念,其後遺脫不足者,當說之。

Leave a Reply