350paocom

350paocom

然色为精藏不欲露,故如缟裹。仲景谓阳病见阴脉者死,虽未尽然,然亦难为力矣。

壅遏营气,令无所避,是谓脉。若非热壅,则为气脱。

 迟主寒,以寒则气少而行慢也,属水。阴毒伤寒,温酒下。

盖弦而软者为此所言如弦者,实即长。 或为末,每服一二钱亦得。

左大顺男,右大顺女。壅遏营气,令无所避,是谓脉。

水克火,寒胜热也。 人身无处非血,无处非气,如地无处非水,而必注于江河,乃有其流动可见,故诊脉必于经隧也。

Leave a Reply