TouTiao头条女神VIP008小梦VIP芭蕾遗梦214P小梦头条女神

TouTiao头条女神VIP008小梦VIP芭蕾遗梦214P小梦头条女神

天运水火之气于地之中,则物生矣。鼻息匀调,但勿唤觉,亦不可惊触使觉。

一以征邪正之相搏,一以征元本之壮实。巢氏广为九疸,亦先之太繁。

脉数而虚,是其本然。 每服一丸,木瓜,菟丝子煎酒下。

四圣散一名神效栝蒌散。气有厥逆,则经有偏盛。

 火显于外,阳蓄于内,美食久久,使人热中。气聚而痛,气散则解,非若积之留止不移不散也。

蛇犬蜈蚣伤,并用冷水磨涂伤处。 然消渴之病,本湿寒之阴气极衰,燥热之阳气太盛故也。

Leave a Reply