IPZ-440|天海翼作品IPZ-440|刺激的なTバックの淫らな

IPZ-440|天海翼作品IPZ-440|刺激的なTバックの淫らな

禀少阳生发之气,为足少阳主药,而兼治足厥阴。 遂急开净萸肉、生龙骨各两半,熟地黄、生山药各一两,野台参、白术各六钱,炙甘草三钱。

山楂∶味至酸微甘,性平。夫中风、伤寒、温病特立三大提纲,已并列于篇首,至其后则于治中风治伤寒之方首仍加提纲,以彼例此,确知此节之文原为温病之方,另加提纲无疑,即麻杏甘石汤为治温病之方无疑也。

手足之经既有十二,而《伤寒论》但分为六经者何也? 大枣∶味甘微辛,性温。

愚想此方当日原但加大黄,后世用其方者,畏大黄之猛烈,遂易以枳实,迨用其方不效,不得不仍加大黄,而竟忘去枳实,此为大柴胡或有大黄或无大黄,以致用其方者恒莫知所从也。 脾为太阴之府,其处重重油脂包裹,即太阴之经也。

夫大青龙汤既不可用,遇此证者自当另有治法,拟用生黄、生杭芍各五钱,麻黄钱半,煎汤一次服下,此用麻黄以逐其外感,黄以补其气虚,芍药以清其虚热也。有一医者在座,疑而问曰∶凡病涉厥阴,手足多厥逆,此证则手足甚温何也?

经者,气血流通之处也。【竹叶石膏汤方】竹叶二把,石膏一斤,半夏半升洗,麦门冬一升,人参三两,甘草二两炙,粳米半升。

Leave a Reply